Integritetpolicy

Data Noggrannhet:
Anställda måste säkerställa noggrannheten hos data vid skapande, uppdatering eller modifiering av poster.
Regelbundna revisioner kommer att genomföras för att verifiera noggrannheten hos kritiska datasatser.

Åtkomstkontroller:
Åtkomst till känslig eller kritisk data kommer att begränsas till auktoriserad personal endast.
Användarkonton och åtkomstbehörigheter kommer att granskas regelbundet för att säkerställa lämplighet.

Validering av Datainmatning:
Alla processer för inmatning av data måste inkludera valideringskontroller för att förhindra inmatning av felaktiga eller skadliga data.
Automatiserade valideringsverktyg kommer att implementeras där det är tillämpligt.

Förändringshantering:
Förändringar av datastrukturer, system eller processer som kan påverka dataintegriteten måste dokumenteras och godkännas genom förändringshanteringsprocessen.
Regelmässiga säkerhetskopieringar kommer att utföras innan genomförandet av några betydande förändringar.

Lagring och Överföring av Data:
Data måste lagras i säkra miljöer med lämpliga krypteringsåtgärder.
Säkra kanaler kommer att användas för att överföra känslig data för att förhindra obehörig åtkomst eller manipulation.

Dataretention:
En policy för dataretention kommer att fastställas för att reglera lämplig lagringsperiod för olika typer av data.
Procedurer för borttagning av data kommer att följas för att permanent ta bort föråldrad eller överflödig data.

Övervakning och Loggning:
Kontinuerliga övervakningsverktyg kommer att användas för att upptäcka och varna om eventuella avvikelser eller potentiella integritetsbrott.
Detaljerade loggar över åtkomst och modifiering av data kommer att upprätthållas för revisionsändamål.

Utbildning och Medvetenhet:
Anställda kommer att få utbildning om bästa praxis för dataintegritet och deras ansvar.
Regelbundna kampanjer kommer att genomföras för att förstärka vikten av dataintegritet.

Incidenthantering:
En plan för incidenthantering kommer att finnas på plats för att snabbt hantera och mildra incidenter som påverkar dataintegriteten.
Lärdomar från incidenter kommer att användas för att förbättra förebyggande åtgärder.

Efterlevnad:

Överträdelser av denna Integritetspolicy kan leda till disciplinåtgärder, inklusive men inte begränsat till omutbildning, avstängning eller uppsägning, beroende på allvaret.